Zo brengt Pensioenfonds ING verantwoord en duurzaam beleggen in de praktijk

Klimaatverandering, het milieu, sociaal onrecht: het houdt ons steeds meer bezig. Onder invloed van maatschappelijke discussies en nieuwe wet- en regelgeving voltrekken zich in hoog tempo veranderingen in de samenleving; bedrijven kiezen tegenwoordig voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook steeds meer beleggers richten zich bewust op verantwoord en duurzaam beleggen. Maar wat is dat eigenlijk, en wat doet Pensioenfonds ING op dit gebied?

Verantwoord en duurzaam beleggen draait om een beleggingsstrategie die streeft naar financieel rendement én maatschappelijk belang

Verantwoord en duurzaam beleggen is een breed begrip. Iedereen zal zijn eigen mening hebben over dit onderwerp en elke persoon hanteert daarbij zijn eigen normen en waarden. Juist omwille van de sterke en uiteenlopende meningen van deelnemers vinden we het bij Pensioenfonds ING van belang uw stem te horen. Uw mening wordt zwaar gewogen in hoe wij invulling geven aan verantwoord en duurzaam beleggen.

Financieel rendement én maatschappelijk belang

Voor Pensioenfonds ING draait verantwoord en duurzaam beleggen om een beleggingsstrategie die streeft naar financieel rendement én maatschappelijk belang. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met bedrijven – of sluiten bedrijven uit – die een negatieve invloed hebben op mens en milieu. Ondernemingen die tabak of wapens produceren bijvoorbeeld, of die energie opwekken met kolen of zeer controversieel gedrag vertonen. Bij Pensioenfonds ING vinden we het belangrijk dat de aarde doorgegeven kan worden aan volgende generaties. We willen hierin als belegger onze verantwoordelijkheid pakken en er een bijdrage aan leveren.

Grotere rol voor verantwoord en duurzaam beleggen

Sinds 2018 besteden we bij het Fonds meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord beleggen, onder andere door de ondertekening van het IMVB-convenant. De financiële sector speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen rondom klimaatverandering en sociaal onrecht. Immers, de sector bepaalt in belangrijke mate aan welke ondernemingen en overheden kapitaal toegewezen wordt. Bij onze beleggingen houden wij daarom rekening met de invloed op milieu en klimaat, mens en sociale verhoudingen. Als Fonds wensen we niet betrokken te zijn bij schendingen van mensenrechten of gebruik van kinderarbeid, fraude of corruptie, de tabaksindustrie, milieuvervuiling of controversiële wapens. De verduurzaming van de beleggingsportefeuille is daarom een van de speerpunten van Pensioenfonds ING. Daarbij houden we rekening met uw voorkeuren en prioriteiten: mensenrechten, klimaat & milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsrechten.

Uitvoering

De uitvoering van het MVB-beleid ligt bij onze externe vermogensbeheerders. Pensioenfonds ING stemt op een geïnformeerde wijze via een extern platform. In samenspraak met onze engagement dienstverlener stellen we een programma op om de dialoog met bedrijven aan te gaan. Diverse specialisten voeren vervolgens mede namens Pensioenfonds ING de gesprekken met bedrijven en overheden en rapporteren naar ons over de voortgang.

Op onze website vindt u meer informatie over onze wijze van duurzaam beleggen. Ook ziet u daar hoe we hebben gestemd en wat de voortgang is van de verschillende gesprekken met bedrijven.

Gevolgen voor het rendement

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent niet dat dit ten koste gaat van het rendement. Als Pensioenfonds ING zijn we ervan overtuigd dat we invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zónder dat onze financiële doelstellingen in het gedrang komen.

Als langetermijnbelegger geloven we in evenwicht tussen financiële en niet-financiële doelen. Op de lange termijn wordt duurzaamheid beloond. Aandacht voor duurzaamheid en voor sociale thema’s vermindert bovendien de risico’s van bedrijven. Dat is goed nieuws voor de financiële resultaten. Als het om rendement gaat, nemen we bovendien niet meer risico dan nodig is.

Concrete resultaten

Als Pensioenfonds ING onderschrijven we het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot rond de 1,5 graad Celsius. We werken daarom aan een CO2-neutrale portefeuille in 2050.

In 2020 is vooral invulling gegeven aan het thema klimaat en milieu in de vorm van de reductie van de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille, het doen van klimaatscenario-analyses en het aanscherpen van het uitsluitingenbeleid op het gebied van fossiele brandstoffen. Met effect: in 2020 is de CO2-voetafdruk van de aandelen van Pensioenfonds ING met meer dan 50% afgenomen. In 2021 hebben we opnieuw een reductie van de uitstoot van CO2 van de beleggingsportefeuille gerealiseerd. Daarnaast kijkt het Fonds naar de mogelijkheden om een bijdrage aan de energietransitie te leveren door kapitaal te verschaffen aan bedrijven en/of projecten die de energietransitie faciliteren.

In 2022 is het landenbeleid van het Fonds aangescherpt ten aanzien van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie.

In 2022 is het landenbeleid ook van toepassing op bedrijven. Bedrijven die sterk zijn gelieerd aan een regime dat niet voldoet aan onze criteria, worden niet opgenomen in ons belegginsuniversum. Ten slotte hebben we in 2021 de allocatie naar groene en sociale obligaties verhoogd naar rond de 10% van onze nominale staatsobligaties. Door gunstige marktomstandigheden konden we deze positie sneller opbouwen dan we als doel voor 2021 hadden gesteld.

De manier waarop we bij Pensioenfonds ING tegen maatschappelijk verantwoord beleggen aankijken en hoe we dit vormgeven hebben we vastgelegd in ons Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.