Resultaten MVB-beleid

‘We hebben mooie resultaten behaald in 2022. Daar mogen we best trots op zijn!’

Deelnemers van Pensioenfonds ING hebben vijf thema’s aangewezen die zij belangrijk vinden om verantwoord en duurzaam in te beleggen: Klimaat & milieu, Volksgezondheid, Mensenrechten, Anti-corruptie en Arbeidsomstandigheden. We vroegen uitvoerend bestuurder Wim van Iersel welke resultaten er met betrekking tot deze thema’s in 2022 zijn behaald.

Vorig jaar is er hard gewerkt aan het realiseren van het nieuwe beleidsplan 2023-2026 van Pensioenfonds ING. Voor het eerst zijn de financiële en duurzaamheidsdoelstellingen in één beleidsplan geïntegreerd. Wim van Iersel: “Tot en met vorig jaar werd naast het beleggingsbeleid een separaat beleid opgesteld voor duurzaam en verantwoord beleggen. Voor de komende vier jaren gaan de financiële en duurzame doelstellingen, zowel beleidsmatig als in de uitvoering, hand in hand. Dit nieuwe beleidsplan is in 2022 goedgekeurd.”

CO2-reductiedoelstellingen

Een van de ambities van Pensioenfonds ING binnen het thema Klimaat & Milieu is om een bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde conform de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Wim van Iersel: “In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan deze klimaatambities.”

Vooraf is in kaart gebracht wat de bijdrage is van de beleggingen van Pensioenfonds ING aan de opwarming van de aarde. “Mede op basis daarvan hebben we CO2-reductiedoelstellingen opgelegd aan de aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles.

“Doordat Pensioenfonds ING een relatief rijk fonds is met een mooie dekkingsgraad, hoeft het minder risicovol te beleggen”

Wim van Iersel

Zo hebben gesprekken plaatsgevonden met de externe vermogensbeheerders en zijn de verstrekte mandaten hierop aangepast.” Hiermee verkleint het Fonds de mogelijk negatieve impact van fysieke en transitierisico’s met betrekking tot klimaatverandering. “Vorig jaar hebben we op dit gebied een stevige stap gezet en hier gaan we de komende jaren mee verder.”

Normenkader Mensenrechten, Anti-corruptie en Arbeidsomstandigheden

Andere thema’s die voor deelnemers van het Fonds als belangrijk worden gezien zijn Mensenrechten, Anti-corruptie en Arbeidsomstandigheden. Wim van Iersel: “Deze onderwerpen benaderen we bij het Fonds vanuit een normatief kader, dat ervoor moet zorgen dat onze beleggingen aan bepaalde eisen voldoen.” Het kader is gestoeld op internationale normen en standaarden, zoals de UN Global Compact, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Het normenkader van het Fonds is gestoeld op internationale normen en standaarden, zoals de UN Global Compact

“Het normatief kader komt erop neer dat we uw pensioenvermogen niet beleggen in controversiële producten en evenmin in bedrijven en overheden die zich structureel niet gedragen in overeenstemming met onze normen en waarden. Jaarlijks monitoren we hoe dit uitpakt en of het normenkader moet worden aangepast.”

In 2022 is er bij het Fonds nog niet actief gestuurd op het thema Volksgezondheid. “Hier gaan we de komende jaren aan werken”, stelt Wim van Iersel.

Groene staatsobligaties

Doordat Pensioenfonds ING een relatief rijk fonds is met een mooie dekkingsgraad, hoeft het minder risicovol te beleggen. Dit betekent dat een groot deel van de beleggingen bestaat uit staatsobligaties van Europese landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland. “Vorig jaar hebben we groene staatsobligaties toegevoegd aan onze portefeuille.” Dat zijn staatsobligaties waarbij de overheid investeert in projecten die bijdragen aan een beter klimaat. “Denk aan hernieuwbare energie, stationaire opslag van zonne-energie in batterijparken of bijvoorbeeld aan watermanagement.”

Ook zijn er sociale staatsobligaties gekocht. Sociale staatsobligaties worden aangewend voor projecten die werkgelegenheid, onderwijs of gezondheidszorg ondersteunen. “Op dit moment is 8% van de totale staatsobligatieportefeuille groen of sociaal. De komende jaren vindt een verdere uitbreiding hiervan plaats.”

Samengevat is er in 2022 veel bereikt:

  • De CO₂-uitstoot van alle beleggingen is gereduceerd.
  • Er is een normenkader gekomen voor beleggingen die vallen onder de thema’s Mensenrechten, Anti-corruptie en Arbeidsomstandigheden.
  • Er zijn groene en sociale staatsobligaties toegevoegd aan de beleggingsportefeuille.