Uw thema’s

Deze thema’s vindt u belangrijk en dit doen we daarmee

Pensioenfonds ING heeft op dit moment een belegd vermogen van rond de 26 miljard euro. Een enorm bedrag, dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit belegd vermogen is immers niet van Pensioenfonds ING, maar van en voor onze deelnemers. Daarom onderzochten we in mei 2022 opnieuw welke thema’s u belangrijk vindt.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat onze deelnemers de volgende thema’s met betrekking tot verantwoord en duurzaam beleggen belangrijk vinden:

  • Mensenrechten
  • Klimaat & milieu
  • Anti-corruptie
  • Gezondheid
  • Arbeidsomstandigheden

Deze thema’s zullen door Pensioenfonds ING vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden om er verdere invulling aan te geven. De reden dat we dit doen, is om duurzaamheidsrisico’s en kansen te integreren in ons beleggingsproces, een positieve impact te creëren en juist een negatieve impact te voorkomen op mens, milieu en sociale verhoudingen. Ter verduidelijking: waar het thema klimaat & milieu relatief veel beleggingsmogelijkheden biedt en vanuit al deze invalshoeken ingevuld kan worden, zal dat voor meer sociale thema’s, zoals mensenrechten en arbeidsomstandigheden, anders zijn. Op deze thema’s zal het proces met name benaderd worden vanuit het voorkomen van negatieve impact.

Minimale (gedrags)normen en waarden

Voor al bovengenoemde thema’s hanteert Pensioenfonds ING minimale (gedrags)normen en waarden die breed worden gedragen. Door u, maar ook in de hele Nederlandse maatschappij. Bij de keuze van onze beleggingen hanteren wij (inter)nationale standaarden, zoals die door de Verenigde Naties en OESE zijn uitgevaardigd. De principes van de ‘UN Global Compact’ en de OESO-richtlijnen voor ‘responsible business conduct’ zijn voor ons een belangrijke leidraad.

Gevolgen

Mochten er (potentiële) controverses en/of misstanden uit onze screening naar voren komen dan bekijken we per geval wat de beste aanpak is. In het nieuwe duurzaam beleggen-beleid van Pensioenfonds ING vindt u een beschrijving hoe onze aanpak eruitziet; de beschrijving is een verplichting uit het IMVB-convenant. Bij de aanpak bepalen we of we het gesprek aangaan met het bedrijf, ons stemgedrag aanpassen of het bedrijf uitsluiten in het geval we geen structurele verandering zien.

Naast de overschrijding van (gedrags)normen en standaarden sluiten we ook producten uit die samenhangen met bepaalde thema’s. Producten die onze gezondheid schade toebrengen, zoals tabak, worden uitgesloten. We sluiten palmoliebedrijven uit vanwege onder andere ontbossing en mensenrechtenomstandigheden. We beleggen niet in grote uitstoters van broeikasgassen noch in bedrijven die opereren in kwetsbare milieugebieden. Ook bedrijven die betrokken zijn bij het produceren of verhandelen van controversiële wapens worden uitgesloten.

Een nadere beschrijving van de criteria die wij hanteren om het beleggingsuniversum vast te stellen leest u in ons duurzaam beleggingsbeleid.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s en -kansen

Bij Pensioenfonds ING hebben we het vermogensbeheer uitbesteed aan externe beheerders. Bij de selectie van onze vermogensbeheerders is verantwoord en duurzaam beleggen een belangrijk selectiecriterium. We beoordelen hoe onze externe vermogensbeheerders duurzaamheidskwesties, en meer specifiek de thema’s die u belangrijk vindt, integreren in hun beleggingsproces. En natuurlijk hoe die aansluiten op onze vereisten.

Gevolgen klimaatverandering op uw beleggingen

De afgelopen periode hebben we diverse klimaatscenario’s door laten rekenen, waardoor ons inzicht is vergroot in de mogelijke financiële gevolgen van klimaatverandering op uw beleggingen. We hebben ook de CO₂ -uitstoot van de beleggingen in kaart gebracht. Dat heeft ertoe geleid dat we nu CO₂ -reductiedoelstellingen toepassen op uw beleggingen om zo klimaatrisico’s te beperken.

We proberen met onze beleggingen negatieve impact op het klimaat te voorkomen

Positieve bijdrage

Bij Pensioenfonds ING willen we een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Als langetermijnbelegger zijn we hierbij gebaat. Onze overtuiging is dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld, zonder dat onze ambitie van een waardevast pensioen in het gedrang komt.

Klimaatakkoord van Parijs

Een van onze ambities is om een bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde conform de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat houdt onder meer in dat we streven naar een broeikasgas-neutrale portefeuille in 2050 of eerder. Enkele jaren geleden zijn we al gestart met de uitvoering van die ambitie, waarbij we zijn begonnen bij onze aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen.

Daarnaast zullen we in 2023 de mogelijkheden bekijken om een impactportefeuille op te bouwen die aansluit op de vijf genoemde thema’s. Binnen de thema’s klimaat & milieu en gezondheid zien wij momenteel de meeste kansen.