Uw vragen

8 beleggingsvragen van deelnemers

1. Hoe draagt Pensioenfonds ING eraan bij dat de wereld ook leefbaar blijft voor volgende generaties?

Verantwoord en duurzaam beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Wij hechten waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als pensioenbelegger. Niet voor niets draagt ons beleid voor verantwoord en duurzaam beleggen de titel ‘Ook morgen een toekomst’. Verder bekijken we hoe we onze beleggingen in lijn kunnen brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben we de CO₂-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd en willen we deze nog verder verlagen. Ook gaan we kijken of we meer kunnen beleggen in bedrijven die de energietransitie bevorderen en bespreken we de milieu- en klimaatprestaties met onze vermogensbeheerders.

Ten slotte screenen we onze beleggingen op bedrijven die de milieuprincipes van de Verenigde Naties en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schenden. Met deze bedrijven gaan we de dialoog aan. Dat geldt ook voor de grootste CO₂-uitstoters in onze portefeuille. Als we vinden dat de gesprekken niet genoeg opleveren, kunnen we hen uitsluiten en er niet langer in beleggen.

Met gerichte beleggingen hebben we de CO₂-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd

2. Levert maatschappelijk verantwoord beleggen wel voldoende rendement op?

Duurzaamheid en rendement kunnen hand in hand gaan, daar geloven wij in. Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen voor een waardevast pensioen. We nemen niet meer risico dan nodig is om dat rendement te kunnen behalen. Bij onze beleggingen houden we rekening met de invloed op milieu en klimaat, mens en sociale verhoudingen. Wij zijn van mening dat organisaties die verantwoord en duurzaam ondernemen op de lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

3. Als ik het er niet mee eens ben, kan ik mijn pensioen bij Pensioenfonds ING dan elders onderbrengen?

Als u het niet eens bent met het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ING kunt u alleen in de volgende situatie uw pensioen ergens anders onderbrengen:

 • U werkt niet meer in loondienst van ING Bank of NN Group en bouwt via uw huidige baan pensioen op. Daarnaast heeft zowel Pensioenfonds ING als uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar een DNB-beleidsdekkingsgraad van ten minste 100%.
 • U kunt uw pensioen dat u bij ons Fonds heeft opgebouwd alleen onderbrengen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Wilt u dit, dan kunt u dat bij hen aanvragen. Dit heet ook wel waardeoverdracht.

4. Hoe evalueert Pensioenfonds ING zijn aanpak van verantwoord en duurzaam beleggen?

We evalueren of de aanpak nog steeds past bij de mening van onze deelnemers. Zo voerden we groepsgesprekken met deelnemers over dit onderwerp en houden we periodiek een deelnemersonderzoek.  Het meest recente deelnemersonderzoek is gehouden in 2022.

Daarnaast spiegelen we ons beleid. Twee referentiekaders zijn daarbij van belang: onder Nederlandse pensioenfondsen is dat de benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Internationaal is dat de benchmark van de Verenigde Naties, de Principles for Responsible Investment (PRI).

De uitkomsten van de verschillende evaluaties helpen om ons beleid en aanpak verder te ontwikkelen.

5. Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor Pensioenfonds ING om maatschappelijk verantwoord te beleggen?

Het Fonds moet minimaal voldoen aan de volgende wetgeving:

 • Het Fonds moet minimaal voldoen aan de volgende wetgeving:
 • Code Pensioenfondsen
 • Nederlandse Corporate Governance Code
 • Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
 • Sancties
 • IORP II
 • EU-actieplan voor Duurzame financiering: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomie
 • Taxonomieverordening
 • Investeringsverbod clustermunitie

Het Fonds volgt de nieuwe wet- en regelgeving nauwgezet.

6. Waarom stopt Pensioenfonds ING niet per direct met beleggen in fossiele energie?

Zolang we nog beleggen in fossiele energie hebben we invloed op de bedrijven die het betreft. We kunnen hun plannen voor energietransitie volgen én onze stem laten horen als we het ergens niet mee eens zijn. Als we ermee stoppen, hebben we geen invloed meer. Wél kijken we of onze dialoog met bedrijven in de fossiele brandstofindustrie genoeg effect heeft. In 2022 hebben we binnen verschillende beleggingsportefeuilles de insluitingcriteria voor bedrijven in de fossiele brandstofindustrie aangescherpt. Dat heeft ertoe geleid dat we onze belangen in deze industrie hebben gereduceerd.

7. Waarin belegt PFI wel en waarin niet, en waarom?

De lijst van beleggingen vindt u op onze website. Net als de lijst van uitsluitingen en de reden daarvan.

8. Belegt Pensioenfonds in de wapenindustrie? En zo ja: in welke wapens en in welke niet?

Het Fonds belegt in de wapenindustrie, maar niet in zogenaamde controversiële wapens. Pensioenfonds ING beschouwt antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens, wapens met verarmd uranium en kernwapens als controversiële wapens. Op onze website zijn de uitsluitingscriteria over controversiële wapens te vinden. Uitsluiting wordt toegepast op bedrijven die fabrikant zijn van bepaalde producten die niet voldoen aan wereldwijde verdragen of wettelijke verboden op controversiële wapens.

Met betrekking tot nucleaire wapens sluit het Fonds alleen die bedrijven uit die hun productie hebben in landen die zich niet houden aan de ‘Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’ uit 1968, dat de verspreiding van kernwapens beperkt tot de groep van zogenaamde kernwapenlanden (Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China, de zogenaamde NPT-landen). Daarnaast volgt het Fonds de Nederlandse wetgeving in relatie tot clustermunitie (art. 21 a ‘Besluit marktmisbruik’ van de Nederlandse AFM).